Camping De Rietschoof

 

Voor de goede gang van zaken en om onze camping leefbaar en dus netjes te houden, geven wij u hieronder een aantal huisregels.

 

1. Auto

   De auto van de recreant kan op de door hem gecontracteerde plaats gratis geparkeerd worden. Alle

   andere auto's moeten dus een plaats huren op een parkeerplaats, welke in overleg met de camping-

   beheerder dient te worden vastgesteld. Het is dus niet toegestaan om auto's, op of langs de

   wegen en paden van de camping te parkeren. Voor schades aan auto's die niet op de juiste plaats

   zijn geparkeerd, aanvaardt Camping De Rietschoof geen enkele aansprakelijkheid.

   De maximum toegestane snelheid bedraagt 5 km per uur.

 

2. Scooters, bromfietsen, golfkarren en quads

   Alleen die campinggasten die geen ander vervoermiddel bezitten, mogen via de kortste route van en naar

   de uitgang rijden. Op de camping van de ene naar de andere plaats rijden is niet toegestaan. De 

   maximum toegestane snelheid is 5 km per uur. Het rijden met een quad is op het gehele campingterrein

   verboden. Met een kinderquad mag wel gereden worden, de toegestane maximale snelheid hiervan is 5 km

   per uur. Al deze vervoermiddelen, boten en aanhangers moeten op uw eigen perceel geparkeerd worden.

   Wanneer dit niet mogelijk is kunt u ze op het terrein achter de camping neerzetten.

 

3. Waterscooters

  Het gebruik en het bezit van een waterscooter is alleen toegestaan wanneer deze is geregistreerd.

   U dient hiervoor een kopie van het registratiebewijs van de scooter bij de receptie in te leveren.

   Er is slechts één scooter per caravan toegestaan. Op de Afgedamde Maas is het niet toegestaan met

   een waterscooter te varen. (Verkeersbesluit 16 december 2004/Nr. 2004-150)

 

4. Golfkar

   Indien u gebruik maakt van een golfkar op onze camping, is het verplicht deze te laten registreren bij

   de receptie. De minimale leeftijd van de bestuurder is 15 jaar!

 

5. Maximale afmetingen

   Vergroting van uw stacaravan dient vooraf met de campingbeheerder overlegd te worden. De onderlinge

   afstand tussen de caravans en aanbouwsels, dient minimaal 3,00 m. te zijn. Het is ten strengste

   verboden een caravan tegen uw bestaande caravan aan te bouwen. Voor een andersoortige aanbouw, zal

   boven bepaalde afmetingen het staangeld  worden verhoogd. Er mag in totaal ten hoogste 51 m2 per

   perceel bebouwd zijn. Dit wordt ieder jaar gecontroleerd en bij overtreding zal het teveel aangebouwde

   door ons worden afgebroken en gaan wij de kosten hiervan bij u in rekening brengen.

   De bijgeplaatste schuurtjes mogen niet groter zijn dan 2.00 m. bij 3.00 m. en de hoogte mag maximaal

   1.85 m. zijn.

   Waar thans nog meer dan 51 m2 bebouwd is mag na afbraak/sloop het meerdere niet meer teruggebouwd

   worden. Bovendien geldt hier nog dat wanneer wordt geconstateerd dat er toch bijgebouwd is, direct al

   het meerdere boven de 51 m2 afgebroken moet worden. Het is namelijk een gemeentelijke verordening.

   Schuttingen mogen niet hoger zijn dan 2 meter met uitzondering van de schuttingen bestemd voor de

   brandveiligheid. Hiervoor verwijzen wij naar onze website www.rietschoof.nl.

   Voor iedere aanbouw geldt: te allen tijde is de goedkeuring van de campingbeheerder vereist.

 

6. Verkoop caravan   

   Wanneer u uw caravan wilt verkopen kunt u dit bij de receptie melden. Wij noteren dit op de lijst die

   voor iedere geïnteresseerde ter inzage ligt. Het is niet toegestaan een bord “Te koop” bij of in uw

   caravan te plaatsen.

 

7. Honden

   Deze dieren zijn nog steeds gratis welkom. Zij moeten echter wel aangelijnd uitgelaten worden op de

   daarvoor bestemde plaatsen. U bent verplicht om een schepje of iets dergelijks bij u te hebben om

   verrassingen op te kunnen ruimen. De wegwerpzakjes moet u in de afvalbakken deponeren, dus niet in de

   struiken gooien. Op of nabij het Maasstrand is het ten strengste verboden honden uit te laten, dit

   i.v.m. de waterkwaliteit voor de zwemmers.

 

8. Elektra

   Iedere caravan is voorzien van een elektriciteitsmeter. Om de kosten enigszins terug te dringen

   berekenen wij het verbruik boven de 300 Kilowatt per seizoen à 0,25 per Kw. De afrekening vindt

   plaats op het bijgaande contract. Bij verkoop van uw caravan dient u zelf voor de opname en betaling

   van de meterstand te zorgen. Wanneer u dit nalaat wordt uw staanplaats niet overgeschreven naar de

   nieuwe eigenaar. Wanneer wij constateren dat u geknoeid hebt met de elektrameter, gaan wij u een boete

   van € 250,00 in rekening brengen.

 

9. Calamiteiten

   In geval van nood niet alleen 112 bellen, maar ook altijd de receptie: 0418-552488.

   Een AED-apparaat is op de receptie aanwezig.

 

10.Olietanks en houtkachels

   Het is zo langzamerhand bekend dat een ieder zuinig moet zijn op het milieu. U dient

   er daarom voor te zorgen dat er zich onder iedere olietank een vloeistofdichte bak met

   opstaande randen bevindt, die eventuele lekkage op kan vangen, met boven­dien een kapje

   erboven voor het opvangen van het regenwater.

   Het is niet toegestaan houtkachels in uw caravan te plaatsen. De redenen hiervoor zijn: het 

   brandgevaar en de stankoverlast voor de omwonenden.

 

11.Wi-FI

   Vooralsnog is er geen Wi-Fi en kunnen er geen abonnementen gekocht worden. Zodra dit wel mogelijk

   is, krijgt u van ons bericht.

 

12.Hemelwaterafvoer

   Wij constateren nog regelmatig dat de regenwaterpijpen op het riool zijn aangesloten. Dit is beslist      niet toegestaan. Wij geven u de gelegenheid tot 1 mei a.s. om dit op orde te brengen. Mocht het

   na 1 mei a.s. niet losgekoppeld zijn, gaan wij dit zelf ter hand nemen. De kosten hiervan zijn dan

   voor uw rekening.

 

13.Onderhoud van stacaravan en staanplaats

   Wanneer naar de mening van de beheerder blijkt dat er sprake is van geen of onvoldoende onderhoud of

   van verwaarlozing, gaan wij zelf e.e.a. op orde brengen. Hierbij hoort ook het maaien van het gazon.

   Wij berekenen u hiervoor € 45,00 per gewerkt uur, alsmede de eventuele stortkosten van het afval. Ook

   dient u te zorgen voor een goed leesbaar plaatje met uw plaatsnummer, bij uw staanplaats.

   Het nummerplaatje van uw campingplaats dient voortaan op de caravan zelf vast te zitten.

 

 

 

14.Oude caravans

   Wanneer na enige tijd blijkt dat, naar de mening van de beheerder, uw caravan in zeer slechte staat

   verkeert en dus onverkoopbaar is geworden, zal deze gesloopt en verwijderd moeten worden. Wanneer u

   dit niet zelf kunt of wilt doen, gaan wij dit voor u uitvoeren. De kosten hiervan zijn € 750,--.

 

15.Water

   Mits de weersomstandigheden dit toelaten zal het water op 6 en 7 maart worden aangesloten. Wilt u erop

   letten dat de kranen dicht staan. I.v.m. de verhoging van het watertarief en het meetellen in de

   heffing zuiveringslasten, mag u alleen nog tegen betaling uw tuintje besproeien. U dient zich hiervoor

   te  melden bij de receptie.

 

16.Huishoudelijk- groen- en overig afval. 

    - Het huishoudelijk afval dient u in gesloten zakken in de daarvoor bestemde container te deponeren.

    - Elektrische apparaten moeten door uzelf worden afgevoerd. U kunt ze gratis inleveren bij de

      milieustraat van uw woonplaats. Indien dit niet mogelijk is, kunt u ze bij ons aanbieden tegen

      betaling van € 40,00 per apparaat.

    - Groenafval kunt u op maandagochtend bij de uitgang van uw staanplaats in open plastic zakken of

      bakken neerzetten. Dit afval wordt dan door ons opgehaald.

- Aangezien wij steeds geconfronteerd worden met stijgende tarieven voor het storten van afval, kan

  grofvuil, sloophout en puin alleen nog worden aangeleverd tegen betaling van € 0,40 per kilo.

    - Openingstijden stortplaats: - maandag t/m zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur

                                  - zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur.

    - De stortplaats is gesloten van 1 november tot 1 april. Er kan dan niets aangeboden worden.  

 

17.Toiletten

    - Er mag niet te lang gedoucht worden, dit is ca. 5 minuten per douchebeurt. Wanneer wij constateren

      dat men zich hier niet aan houdt, zullen wij binnenkort met douchemunten gaan werken.

    - Er mogen beslist geen damesverband en doekjes in de toiletten gegooid worden.

 

18.Slagboomsleutel

   De borgsom bedraagt € 35,-. Bij misbruik wordt, zonder opgaaf van redenen, de sleutel geblokkeerd.

 

19.Zwembad

    - Er is geen toezicht bij ons zwembad. U blijft als recreant verantwoordelijk voor de veiligheid van

      uzelf, uw kinderen en uw bezoek.

    - Het is niet toegestaan met een brommer of golfkar over de ligweide bij het zwembad te rijden. Ook

      parkeren is er niet toegestaan.

    - Voor het vullen van uw eigen zwembad (groter dan 50 liter) gaan wij € 25,00 per keer in rekening

      brengen. Wij zijn hiertoe genoodzaakt omdat de kosten van het water en de daaraan gekoppelde

      zuiveringslasten aanzienlijk zijn gestegen. Deze kosten worden op de eerstvolgende staangeldfactuur

      berekend.

 

20.Verzekering

   U bent verplicht uw caravan te verzekeren tegen brand en vóór 1 mei een kopie van de polis bij de

   receptie af te geven. Dit mede in verband met (derden-)aansprakelijkheid.

 

21.Slagboom

 - Van 23.00 uur tot 06.00 uur is de slagboom dicht en kan er niet de camping opgereden worden. De

   camping verlaten is alleen toegestaan in geval van nood of in overleg met de beheerder.

 - Van 23.00 uur tot 06.00 uur mag er niet met auto, brommer of scooter op het campingterrein

   gereden worden, behoudens noodgevallen.

 - Van 1 november tot 1 april is de slagboom gesloten van 18.00 uur tot 08.00 uur.

 

22.Brandveiligheid

   Voor caravans, schuurtjes en aanbouwsels geldt dat er een minimale ruimte van drie meter tussen uw

   caravan en die van de buren moet zitten. Voor overige gedrags- en gebruiksregels

   verwijzen wij naar de brandveiligheidsvoorschriften welke op de receptie aanwezig zijn en waarvan u

   een exemplaar kunt meenemen. Ook dient altijd vooraf goedkeuring van de beheerder worden gevraagd.

 

23.Muziek en feest

   Het is ten strengste verboden muziek met grote boxen en geluidsinstallaties te produceren. De overige

   campinggasten mogen uw muziek beslist niet als hinderlijk ervaren. Wanneer u een feestje wilt houden,

   bent u verplicht vooraf toestemming te vragen aan de beheerder. Ook de gemeente Zaltbommel controleert

   regelmatig het geluidsniveau en zal bij overschrijdingen handhavend optreden.

 

24.Gebruik door derden

   Gebruik door (een) derde(n) van de plaats en/of het kampeermiddel is slechts toegestaan na  

   schriftelijke toestemming van de beheerder waaraan voorwaarden kunnen worden verbonden.

 

25.Rioolheffing

   De gemeente Zaltbommel heeft ons een nieuwe belasting opgelegd, namelijk de “rioolheffing”. Deze

   heffing van € 140,31 (tarief 2018) moeten wij afdragen over iedere stacaravan. Wij hebben bij de

   gemeente kunnen bedingen dat de heffing gefaseerd in drie jaar, mag worden ingevoerd. D.w.z. in 2017

   1/3 deel, in 2018 2/3 deel en in 2019 het gehele bedrag.

  

26.Openstelling camping

   Onze camping is geopend van 23 maart tot 31 oktober. Uw stacaravan dient u na afloop van het seizoen

   “winterklaar” achter te laten. D.w.z. boiler, toilet, leidingen, enz. aftappen, om schade bij vorst te

   voorkomen.

 

Wij vertrouwen erop dat u zich aan het bovenstaande houdt en wensen u een prettig verblijf op onze camping.