Camping De Rietschoof

 

 

Voor de goede gang van zaken en om onze camping leefbaar en dus netjes te houden, geven wij u hieronder een aantal huisregels.

 

1. Auto

   De auto van de recreant kan op de door hem gecontracteerde plaats gratis geparkeerd  worden. Alle andere auto's

   moeten dus een plaats huren op een parkeerplaats, welke in overleg met de campingbeheerder dient te worden

   vastgesteld. Het is dus niet toegestaan om auto's, op of langs de wegen en paden van de camping te parkeren.

   Voor schades aan auto's die niet op de juiste plaats zijn geparkeerd, aanvaardt Camping De Rietschoof

   geen enkele aansprakelijkheid. De maximum toegestane snelheid bedraagt 5 km per uur.

 

2. Scooters en bromfietsen

   Alleen die campinggasten die geen ander vervoermiddel bezitten, mogen via de kortste  route van en naar de

    uitgang rijden. Op de camping van de ene naar de andere plaats rijden is niet toegestaan. De maximum

    toegestane snelheid is 5 km per uur. Het rijden met een quad is op het gehele campingterrein verboden.

 

3. Waterscooters

  Het gebruik en het bezit van een waterscooter is alleen toegestaan wanneer deze is geregistreerd. U dient hiervoor

   een kopie van het registratiebewijs van de scooter bij de receptie in te leveren. Er is slechts één scooter per

   caravan toegestaan. Op de Afgedamde Maas is het niet toegestaan met een waterscooter te varen.

   (Verkeersbesluit 16 december 2004/Nr. 2004-150)

 

4. Toercaravan/vergroten stacaravan

   De bijgeplaatste toercaravans zonder ontheffing, worden belast met een staangeldtarief van € 227,-- per jaar,

   ongeacht waar deze caravans geplaatst worden. Vergroting van uw stacaravan dient vooraf met de

   campingbeheerder overlegd te worden. De onderlinge afstand tussen de caravans dient minimaal 5,00 m. te zijn.

   Het is voortaan ten strengste verboden een caravan tegen uw bestaande caravan aan te bouwen. Voor een

   andersoortige aanbouw, waar te allen tijde de goedkeuring van de campingbeheerder voor nodig is, zal boven

   bepaalde afmetingen het staangeld worden verhoogd.

 

5. Verkoop caravan   

   Wanneer u uw caravan wilt verkopen kunt u dit bij de receptie melden. Wij noteren dit op de lijst die voor iedere

   geïnteresseerde ter inzage ligt. Het is niet toegestaan een bord “Te koop” bij of in uw caravan te plaatsen.

 

6. Schuurtjes

   De bijgeplaatste schuurtjes mogen van de overheid niet groter zijn dan 2.00 m. bij 2.00 m. en 1.85 m. hoog.

   E.e.a. na goedkeuring door de campingbeheerder.

 

7. Serres

   Een serre wordt graag aangebouwd. De eisen die hieraan gesteld worden zijn:

                a. Niet groter dan één bij twee meter.

                b. Aan één kant moeten ze open zijn.

   Hiervoor is te allen tijde de goedkeuring van de campingbeheerder vereist. Het is een gemeentelijke verordening.

   Bij overtredingen wordt op uw kosten het teveel aangebouwde verwijderd.

 

8. Honden

   Deze dieren zijn nog steeds gratis welkom. Zij moeten echter wel aangelijnd uitgelaten worden op de daarvoor

   bestemde plaatsen. U bent verplicht om een schepje of iets dergelijks bij u te hebben om verrassingen op te

   kunnen ruimen.

 

9. Elektra

   Iedere caravan is voorzien van een elektriciteitsmeter. Om de kosten enigszins terug te dringen berekenen wij het

   verbruik boven de 300 Kilowatt per seizoen à 0,25 per Kw. De afrekening vindt plaats op het bijgaande

   contract. Bij verkoop  van uw caravan dient u zelf voor de opname en betaling van de meterstand te zorgen.

   Wanneer u dit nalaat wordt uw staanplaats niet overgeschreven naar de nieuwe eigenaar.

 

10.Calamiteiten

   In geval van nood niet alleen 112 bellen, maar ook altijd de receptie: 0418-552488.

 

11.Olietanks

   Het is zo langzamerhand bekend dat een ieder zuinig moet zijn op het milieu. U dient er daarom voor te zorgen

   dat er zich onder iedere olietank een vloeistofdichte bak met opstaande randen bevindt, die eventuele lekkage op

   kan vangen, met boven­dien een kapje erboven voor het opvangen van het regenwater.

 

12.Eigen (opblaasbare) zwembad

   Voor het vullen van uw zwembad (groter dan 50 liter) gaan wij € 20,00 per keer in rekening brengen. Wij zijn

   hiertoe genoodzaakt omdat de kosten van het water en de daaraan gekoppelde zuiveringslasten aanzienlijk zijn

   gestegen. Bij constatering worden deze kosten op de eerstvolgende staangeldfactuur in rekening gebracht.

 

13.Koelkasten

   Kapotte koelkasten en andere huishoudelijke apparaten kunnen wij niet zonder betaling afvoeren.  Wij moeten  

   daarom een bedrag van € 34,-- in rekening brengen voor ieder aangeboden apparaat. Overigens kunt u als

   particulier in uw woonplaats grof vuil gratis aan de straat zetten.

 

14.Onderhoud van stacaravan en staanplaats

   Wanneer naar de mening van de beheerder blijkt dat er sprake is van geen of onvoldoende onderhoud of van

   verwaarlozing, gaan wij zelf e.e.a. op orde brengen. Hierbij hoort ook het maaien van het gazon. Wij berekenen u

   hiervoor € 45,00 per gewerkt uur, alsmede de eventuele stortkosten van het afval.

 

15.Oude caravans

   Wanneer na enige tijd blijkt dat, naar de mening van de beheerder, uw caravan in zeer slechte staat verkeert en

   dus onverkoopbaar is geworden, zal deze gesloopt en verwijderd moeten worden. Wanneer u dit niet zelf kunt of

   wilt doen, gaan wij dit voor u uitvoeren. De kosten hiervan zijn € 750,-- per caravan.

 

16.Water

   Het water zal vóór 1 april worden aangesloten. Wilt u erop letten dat de kranen dicht staan. I.v.m. de verhoging

   van het watertarief en het meetellen in de heffing zuiveringslasten, mag u alleen nog tegen betaling uw tuintje

   besproeien. U dient zich hiervoor te  melden bij de receptie.

 

17.Huishoudelijk- groen- en overig afval. 

    - Het huishoudelijk afval dient u in gesloten zakken in de daarvoor bestemde container te deponeren.

    - Groenafval kunt u op maandagochtend bij de uitgang van uw staanplaats in open plastic zakken of bakken

       neerzetten. Dit afval wordt dan door ons opgehaald.

    - Aangezien wij steeds geconfronteerd worden met stijgende tarieven voor het storten van afval, kan grofvuil en 

       puin alleen nog worden aangeleverd tegen betaling van € 0,40 per kilo.

    - Openingstijden stortplaats: - maandag t/m zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur

                                                   - zondag van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur. 

                                                   - op feestdagen worden de openingstijden aangepast.

18.Slagboomsleutel

   De borgsom bedraagt € 35,-. Bij misbruik wordt, zonder opgaaf van redenen, de sleutel geblokkeerd.

 

19.Zwembad

   Er is geen toezicht bij ons zwembad. U blijft als recreant verantwoordelijk voor de veiligheid van uzelf, uw

   kinderen en uw bezoek.

 

20.Slagboom

 - Van 23.00 uur tot 06.00 uur is de slagboom dicht en kan er niet de camping opgereden worden. De

    camping verlaten is alleen toegestaan in geval van nood of in overleg met de beheerder.

 - Van 23.00 uur tot 06.00 uur mag er niet met auto, brommer of scooter op het campingterrein gereden

    worden, behoudens noodgevallen.

 

21.Brandveiligheid

   Voor nieuw te plaatsen caravans, schuurtjes en aanbouwsels geldt dat er een minimale ruimte van drie meter

   tussen uw caravan en die van de buren moet zitten.

   Voor overige gedrags- en gebruiksregels verwijzen wij naar de brandveiligheidsvoorschriften welke op de

   receptie aanwezig zijn en waarvan u een exemplaar kunt meenemen.

   Het is niet toegestaan houtkachels te plaatsen. De (stank)overlast en het brandgevaar heeft ons tot

   deze maatregel doen besluiten.

 

22.Muziek en feest

   Het is ten strengste verboden muziek met grote boxen en geluidsinstallaties te produceren. De overige

   campinggasten mogen uw muziek beslist niet als hinderlijk ervaren.Wanneer u een feestje wilt houden, bent u

   verplicht vooraf toestemming te vragen aan de beheerder. Ook de gemeente Zaltbommel controleert regelmatig

   het geluidsniveau en zal bij overschrijdingen handhavend optreden.

 

23. Gebruik door derden

   Gebruik door (een) derde(n) van de plaats en/of het kampeermiddel is slechts toegestaan na schriftelijke

   toestemming van de beheerder waaraan voorwaarden kunnen worden verbonden.

 

24.Openstelling camping

   Onze camping is geopend van 1 april tot 1 oktober. Uw stacaravan dient u na afloop van het seizoen

   “winterklaar” achter te laten. D.w.z. boiler, toilet, leidingen, enz. aftappen, om schade bij vorst te voorkomen.

 

Wij vertrouwen erop dat u zich aan het bovenstaande houdt en wensen u een heel prettig verblijf op onze mooie camping.